Okmány
Az ~ szó jelentését a Magyar Értelmező Kéziszótár a következőképpen adja meg: "okirat, oklevél vagy hivatalos (jellegű) irat". Az okirat jelentésével kapcsolatban a következőket találhatjuk: "Hatóság vagy magánszemély által valaminek bizonyí­tására, igazolására, valamely tény megállapí­tására vagy elhatározás, megegyezés, akarat nyilvání­tására - meghatározott alakiság szerint - kiállí­tott hivatalos (jellegű) irat. Kriminalisztikai okmányvizsgálat esetében az okmány fogalmát ennél tágabban értelmezzük. (Lásd: okmányvizsgálat)